Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej Zboží v Internetovém obchodě www.matracenamiru.com

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto Podmínky, které jsou uveřejněny na Internetových stránkách, upravují vztahy, které vzniknou při prodeji Zboží v Internetovém obchodě www.matracenamiru.com mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě odchylných ujednání mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost ujednání ve Smlouvě.
1.2.      Pro účely těchto Podmínek, včetně tohoto čl. 1, mají níže uvedené termíny následující význam:
                  a)          „Dárkový poukaz“ - je potvrzení o zaplacení zálohy na Kupní cenu opatřené unikátním kódem Prodávajícího, které může jeho držitel použít k nákupu Zboží v Internetovém obchodě. Hodnota Dárkového poukazu se při nákupu započte na Kupní cenu. Platnost Dárkového poukazu je 1 rok od jeho vystavení a po uplynutí této doby již Dárkový poukaz nelze použít s tím, že částka zaplacená za jeho vystavení se nevrací.
                  b)         „Dodávka“ je dodání Zboží Kupujícímu uskutečněné na základě příslušné Smlouvy.
                  c)          „Faktura“ je daňový doklad vystavený Prodávajícím, kterým Prodávající vůči Kupujícímu uplatňuje nárok na zaplacení Kupní ceny za příslušné dodané Zboží.
                  d)         „Internetový obchod“ je internetový obchod provozovaný Prodávajícím na Internetových stránkách.
                  e)          „Internetové stránky“ jsou internetové stránky na adrese www.matracenamiru.com.
                   f)          „Kupní cena“ je kupní cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za Zboží dle Smlouvy.
                  g)         „Kupující“ je Spotřebitel nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře Smlouvu.
                  h)         „Neoprávněná reklamace“ je reklamace vady Zboží, na kterou se nevztahuje odpovědnost Prodávajícího za vady dle čl. 6.
                   i)          „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
                   j)          „Oprávněná reklamace“ je reklamace vady Zboží, na kterou se vztahuje odpovědnost Prodávajícího za vady dle čl. 6.
                  k)         „Písemnost“ je jakékoli písemné podání či jiný písemný úkon, které bude při plnění Smluvních vztahů či v souvislosti s ním činit Prodávající vůči Kupujícímu. Jedná se zejména o oznámení o změnách Smluvních vztahů, oznámení o vyřízení reklamace, Faktury, odstoupení apod.
                   l)          „Podmínky“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást Smlouvy.
                 m)         „Prodávající“ je Lukáš Janoštík se sídlem Hlavní 1214, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice, IČO 756 52 323.
                  n)         „Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, na jejímž základě Prodávající dodá Zboží Kupujícímu a dále převede na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží.
                  o)         „Smluvní vztahy“ jsou právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy, včetně těchto Podmínek. 
                  p)         „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pro rozlišení, zda jde o Spotřebitele či nikoli, jsou rozhodující údaje o Kupujícím uvedené ve Smlouvě, to je zejména, zda Kupující uvede údaje o svém sídle a IČO svědčící o podnikatelské činnosti nebo samostatném výkonu povolání. Kupující, který ve Smlouvě vedle jiných údajů uvede i své IČO, bude pro účely Smlouvy včetně těchto Podmínek vždy považován za osobu, která není Spotřebitelem. 
                  q)         „Uživatelský účet“ je účet, který Kupující získá po provedení registrace na Internetových stránkách.
                   r)          „Zboží“ jsou movité věci, které Prodávající Smlouvou prodává do vlastnictví Kupujícímu.
                  s)          „Zboží na zakázku“ je Zboží, které se vyrábí nebo upravuje Kupujícímu „na míru“, to je podle jeho přání nebo na základě pokynů, podkladů či jiného zadání Kupujícího (například matrace vyráběné na míru, chrániče matrací apod.).
1.3.      Význam smluvních termínů uvedený v odst. 1.2 se použije pro užití těchto termínů jak v jednotném, tak i v množném čísle a při jejich výkladu se přihlédne k okolnostem, pro které je příslušný termín v jednotném či množném čísle užit.

2. Uživatelský účet

2.1.      Kupující může prostřednictvím svého Uživatelského účtu vstupovat do Internetového obchodu a v něm provádět objednávky. V případě, že to Internetový obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace.
2.2.      Při registraci a objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a ve Smlouvě jsou pro účely těchto Podmínek považovány za správné a platné.
2.3.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových údajů a dále je povinen chránit je před zneužitím. Kupující není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetími osobami.
2.4.      Prodávající může Kupujícímu jednostranně zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy, včetně Podmínek.
2.5.      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka Zboží

3.1.      Objednávku Kupující vytvoří řádným vyplněním objednávkového formuláře uvedeného na Internetových stránkách. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami tvořícími nedílnou součást Smlouvy ve smyslu ust. § 1751 a násl. Občanského zákoníku, dále potvrzuje, že s nimi v plném rozsahu souhlasí a že se zavazuje je dodržovat.
3.2.      Kupující má před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a rovněž zjišťovat a opravovat chyby případně vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající zašle Kupujícímu neprodleně emailem automatické potvrzení o tom, že objednávku obdržel, a to na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
3.3.      V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Internetové stránky návrhem na uzavření Smlouvy (nabídkou), avšak s výhradou (i) vyčerpání zásob, (ii) ztráty Podnikatele plnit, (iii) v případě dle čl. 5 odst. 5.2. Nepůjde-li o některý z případů vyhrazených v bodech (i) až (iii), pak okamžikem obdržení objednávky Prodávajícím je objednávka přijata a vznikne Smlouva.
3.4.      V případě, že Kupujícím není Spotřebitel, je potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.2 pouze informativního charakteru a není přijetím návrhu na uzavření Smlouvy. Jakmile Prodávající obdrží objednávku, provede její kontrolu a vyrozumí Kupujícího emailem o tom, zda je objednávka odmítnuta nebo zda se dále zpracovává, a zda je tedy Prodávajícím přijata. S oznámením o přijetí objednávky Prodávající zašle Kupujícímu podrobné informace o dostupnosti Zboží a předpokládaném termínu expedice. Zároveň budou Kupujícímu emailem zaslány údaje pro zaplacení Kupní ceny (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem je objednávka považována za přijatou a dojde k uzavření Smlouvy.
3.5.   Prodávající poskytne Kupujícímu v textové podobě znění Smlouvy i znění těchto Podmínek.

4. Dodání Zboží

4.1.      Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v době a na adresu místa dodání uvedené ve Smlouvě.
4.2.      Kupující je povinen Zboží v době a v místě dodání dle Smlouvy převzít. V případě, že obal zásilky bude mechanicky poškozen, Kupující nemá povinnost Zboží převzít. O nepřevzetí Zboží se Kupující zavazuje Prodávajícího neprodleně vyrozumět, aby mohlo dojít k vyřešení závady v co nejkratší možné době. Svým podpisem potvrzujícím předání a převzetí Zboží Kupující potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou.
4.1.      Nepřevezme-li Kupující Zboží v době a v místě dodání dle Smlouvy, bude Zboží uskladněno a Prodávající má právo po Kupujícím požadovat poplatek za uskladnění. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve Smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.
4.2.      Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu se rozumí převzetí Zboží Kupujícím od dopravce a podpis přepravního dokladu.
4.3.      Vlastnické právo ke Zboží přejde z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny. Nebezpečí škody na Zboží přejde z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem dodání Zboží.

5. Kupní cena, platební podmínky

5.1.      Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Zboží Kupní cenu v souladu se Smlouvou.
5.2.      Jestliže Kupující objedná Zboží atypických rozměrů, pak Prodávající v potvrzení o obdržení objednávky uvede, že Kupní cena uvedená v objednávce je pouze orientační a její konečná výše bude kalkulována až dle parametrů objednávky. Konečnou výši Kupní ceny zašle Prodávající po její kalkulaci Kupujícímu a teprve v okamžiku, kdy Kupující Prodávajícímu potvrdí souhlas s konečnou výší Kupní ceny, vznikne Smlouva.
5.3.      Kupující může Kupní cenu uhradit níže uvedeným způsobem: bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě.
5.4.      V Kupní ceně uvedené ve Smlouvě je vždy cena konečná (nejsme plátci DPH) a to včetně ceny za dopravu Zboží, kterou si Kupující zvolil v objednávce.
5.5.       Před dokončením (odesláním) objednávky se v objednávce zobrazí poplatky požadované v souvislosti s objednávkou. Odesláním objednávky Prodávajícímu vyjadřuje Kupující s takto vypočtenými platebními povinnostmi svůj souhlas a zavazuje se je uhradit Prodávajícímu.
5.6.      Bankovní poplatky nebo jiné náklady spojené s úhradou Kupní ceny hradí Kupující. Kupující je povinen uhradit také náklady vzniklé z důvodu nedodržení platebních podmínek dle Smlouvy, to je například v případě zaplacení v jiné, než dohodnuté měně nebo na jiný, než dohodnutý účet apod.
5.7.      V Kupní ceně je zahrnuta cena obalů Zboží. Prodávající doručí Kupujícímu Zboží v obalech, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, obvyklých pro ochranu Zboží během dopravy a v obalech určených konečnému odběrateli.
5.8.      Kupní cena je splatná nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od vzniku Smlouvy. Kupující je povinen uhradit Kupní cenu Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti dle Smlouvy, jinak se Smlouva marným uplynutím této lhůty automaticky zrušuje.

6. Práva z vadného plnění

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, to je zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.2.      Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení podle Smlouvy. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
6.3.      Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pro Kupujícího, který není Spotřebitelem, činí záruční doba 12 měsíců.
6.4.      Kupující nemá právo z vadného plnění, to je ani ze záruky, v případě, že před dodáním Zboží věděl, že Zboží má vadu, nebo jestliže Kupující vadu Zboží sám způsobil. Kupující dále nemá práva z vadného plnění ani ze záruky u Zboží prodávaného za nižší cenu v případě vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží v případě vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
6.5.      Záruka ani odpovědnost za vady se dále nevztahuje na vady způsobené:
a) živelní či jinou vnější událostí, kterou Prodávající nezpůsobil,
                  b)         dopravou, skladováním či jiným nakládáním se Zbožím v rozporu s návodem k obsluze, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, nevhodným užíváním, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením,
                  c)          změnou účinné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem.
6.6.      Kupující oznámí Prodávajícímu vadu emailem na adresu: info@matracenamiru.com a uplatní tím reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a zjistit, že na Zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující Zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže reklamované Zboží užívat.
6.7.      Při uplatnění reklamace Kupující reklamované Zboží neodesílá automaticky zpět na adresu Prodávajícího. Kupující vyčká na potvrzení a instrukce reklamačního oddělení. Prodávající má právo požadovat zejména, aby mu Kupující zaslal fotografie reklamované vady nebo aby umožnil osobě pověřené Prodávajícím kontrolu vady na místě. Kupující je povinen odeslat reklamované Zboží Prodávajícímu až v případě, že jej k tomu Prodávající vyzve. Náklady na dopravu nese v takovém případě Kupující s tím, že bude-li reklamace uznána jako Oprávněná reklamace, budou tyto náklady Prodávajícím nahrazeny.
6.8.      Kupující je při reklamaci dále povinen dodržet následující podmínky:
                  a)          reklamované Zboží nesmí být poškozeno Kupujícím nebo z důvodů na jeho straně,
                  b)         vyzve-li k tomu Prodávající, musí být reklamované Zboží dodáno nazpět Prodávajícímu, na adresu provozovny určené Prodávajícím a přitom zabaleno nejlépe v původním obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při dopravě,
                  c)          ke Zboží musí být přiložen doklad o jeho koupi.
6.9.      Kupujícímu - Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující - Spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu - Spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. V případě reklamace uplatněné Kupujícím, který není Spotřebitelem, je Prodávající povinen reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě, případně dle vzájemné dohody s Kupujícím.
6.10.   V případě Oprávněné reklamace Prodávající odstraní vady Zboží buď opravou nebo náhradní dodávkou za vadné nebo chybějící Zboží, anebo poskytne Kupujícímu slevu z Kupní ceny. V případě Neoprávněné reklamace je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávající účelně vynaloží v souvislosti s takovouto Neoprávněnou reklamací.
6.11.   Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, to je zejména součinnost uvedenou v odst. 6.8. V opačném případě se lhůty pro vyřízení reklamace adekvátně prodlužují o dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím požadované součinnosti. V případě, že Kupující v rámci vyřizování reklamace nepřevezme nové nebo opravené Zboží, bude Zboží uskladněno a Prodávající má právo po Kupujícím požadovat poplatek za uskladnění.
6.12.   Reklamace nemá ve vztahu k povinnosti Kupujícího zaplatit Kupní cenu odkladný účinek a Kupující je povinen i při uplatnění reklamace uhradit Prodávajícímu Kupní cenu ve lhůtě splatnosti.

7. Odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu

7.1.      Kupující, který je Spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží, a to i bez udání důvodu. Kupující - Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu v případech dle odst. 7.2.
7.2.      Kupující bere na vědomí, že od Smlouvy nelze odstoupit bez udání důvodu v případech dle ust. § 1837 Občanského zákoníku, to je mimo jiné i v případě Smlouvy:
                  a)          o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, tedy o dodávce Zboží na zakázku,
                  b)         o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
                  c)          o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
                  d)         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
7.3.      Kupující, který není Spotřebitelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.
7.4.      Kupující - Spotřebitel je o odstoupení od Smlouvy dle odst. 7.1 povinen informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro odstoupení od Smlouvy Kupující - Spotřebitel může využít formulář, který mu Prodávající zašle při potvrzení Objednávky jako Přílohu č. 1 k těmto Podmínkám a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
7.5.      Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Zboží, které od něj obdržel. Náklady na navrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující. Vrátí-li Kupující Zboží poškozené v rozporu s ust. § 1833 Občanského zákoníku, má Prodávající právo na náhradu vzniklé újmy a v takovém případě je Prodávající oprávněn pohledávku na náhradu této újmy jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
7.6.      Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal. Jestliže však Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu pouze náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
7.7.      Nepřevzetí zásilky Kupujícím není odstoupením od Smlouvy. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s plněním Smlouvy, to je zejména nákladů na dopravu.

8. Změna Smluvních vztahů

8.1.      Tyto Podmínky jsou účinné ve znění uvedeném na Internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření Smlouvy a použijí se pro veškeré Smluvní vztahy z této Smlouvy vzniklé.
8.2.      Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky s tím, že taková změna nabývá účinnosti nejdříve od okamžiku uveřejnění na Internetových stránkách a použije se pro všechny Smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti této změny.

9. Rozhodné právo

9.1.      Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9.2.      Volbou práva dle odst. 9.1 není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10. Doručování

10.1.   Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Lukáš Janoštík, matracenamiru.com, Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice, adresa elektronické pošty info@matracenamiru.com, telefon 774 140 130.
10.2.   Písemnost, kterou Prodávající doručuje Kupujícímu, se pro účely Smluvních vztahů považuje za řádně doručenou dnem, kdy je osobně předána Kupujícímu anebo dnem, kdy je Kupujícímu doručena provozovatelem poštovních služeb poté, co ji Prodávající odeslal ve formě doporučeného dopisu na adresu Kupujícího, která byla Prodávajícímu naposled známa dle čl. 2 odst. 2.2.
10.3.   Za právní jednání učiněná písemně se považují i právní jednání učiněná elektronickou poštou. V takovém případě je emailová zpráva vůči druhé Straně řádně učiněna doručením takové zprávy na následující adresu či spojení Strany, které je zpráva adresována: 
a)       Prodávající - el. adresa dle odst. 10.1.
b)       Kupující - el. adresa uvedená ve Smlouvě   
Za den doručení elektronické zprávy se pak pro účely této smlouvy považuje den, který bude jako den doručení e-mailové zprávy adresátovi uveden v odesílající stranou obdrženém e-mailovém potvrzení Adresáta o doručení této e-mailové zprávy na e-mailovou adresu adresáta uvedenou shora v tomto odstavci.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.   Přílohu těchto Podmínek tvoří
a)       Příloha č. 1 - formulář pro odstoupení od Smlouvy
11.2.   Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, potom platí, že veškeré odkazy na články, odstavce a přílohy uvedené v těchto Podmínkách představují odkazy na články a odstavce těchto Podmínek a na přílohy tvořící jejich nedílnou součást. 
11.3.   V případě, že dojde ke změně jakýchkoli skutečností týkajících se smluvních stran, je smluvní strana, u níž taková změna nastala, povinna neprodleně písemně o této změně informovat druhou smluvní stranu, jinak se pro účely Smlouvy má za to, že platí údaje uvedené ve Smlouvě a byla-li v mezidobí v souladu s tímto odstavcem oznámena jejich změna, pak se má za to, že platí tyto údaje ve znění změny, která byla dle tohoto odstavce oznámena naposled.
11.4.   Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dnem vždy kalendářní den.
11.5.   V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Podmínek, která budou vykládána tak, jak kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena zákonnými ustanoveními, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Podmínek.
11.6.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@matracenamiru.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
11.7.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
11.8.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.9.   Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.10.     Informace o Kupujícím, včetně osobních údajů, jsou uchovávány a zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.11.     Smlouva je archivována Prodávajícím za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
11.12.     Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023.

 

V Otrokovicích, dne 1. 3. 2023

Lukáš Janoštík

 

Začněte s konfigurací Vaší matrace na míru hned teď.